ALGEMENE VOORWAARDEN FLOWERS & FOODIES


1) Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2) Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van FLOWERS & FOODIES zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst met FLOWERS & FOODIES komt tot stand door acceptatie van de door FLOWERS & FOODIES uitgebrachte offerte of bestelling.  Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

3) Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. FLOWERS & FOODIES behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

4) Betaling
Bedragen groter dan € 1.000,-:
Tenzij anders overeengekomen dient ten minste 50% van de offerteprijs door FLOWERS & FOODIES te zijn ontvangen uiterlijk binnen 5 dagen na acceptatie van de offerte. Alle (rest)factuurbetalingen dienen 14 dagen na cateringdatum door FLOWERS & FOODIES te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. FLOWERS & FOODIES mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor FLOWERS & FOODIES verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan FLOWERS & FOODIES verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door FLOWERS & FOODIES is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5) Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan FLOWERS & FOODIES blijken.
Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

6) Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van FLOWERS & FOODIES in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

Voor catering geldt: 


Één dag voor en op de dag van uitvoering 100%

• 2 tot 4 dagen vooraf 50%. 

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van FLOWERS & FOODIES als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke FLOWERS & FOODIES aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de FLOWERS & FOODIES annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan FLOWERS & FOODIES te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door FLOWERS & FOODIES. 

7) Tussentijdse beëindiging
FLOWERS & FOODIES is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens FLOWERS & FOODIES niet nakomt. FLOWERS & FOODIES is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
FLOWERS & FOODIES is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. FLOWERS & FOODIES is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat FLOWERS & FOODIES niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen FLOWERS & FOODIES  zijn vestiging heeft.

8) Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en FLOWERS & FOODIES is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is FLOWERS & FOODIES niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

 

8.1)Verzorging van ons spullen 

 

 

 


9) Aanwezigheid
Cliënt is verantwoordelijk voor:
• een goede bereikbaarheid.
• voldoende parkeergelegenheid.
FLOWERS & FOODIES behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen indien de afstand tussen straatkant en plaats van de catering groter is dan 50 meter. Ook zal extra kosten in rekening worden gebracht indien de catering niet op de begane grond afgeleverd kan worden.

10) Overmacht
In geval van overmacht heeft FLOWERS & FOODIES het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
• Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
• Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
• Weersomstandigheden.
• Onlusten.
• Stakingen.
• Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
• Brand of ongevallen.
• Transportbelemmeringen.
• Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
• Iedere storing in de geregelde productie.
• Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

 

10.1) Overschrijding afgesproken tijd 11) Aansprakelijkheid
FLOWERS & FOODIES is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan FLOWERS & FOODIES terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en FLOWERS & FOODIES nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

12) Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
FLOWERS & FOODIES behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. FLOWERS & FOODIES heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van FLOWERS & FOODIES te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. FLOWERS & FOODIES heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

13) Toepasselijkheid
1. Op de door FLOWERS & FOODIES aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter. 

14) Privacy

Verzamelen van persoonlijke informatie
Als bezoeker van de website van FLOWERS & FOODIES, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u zich echter registreert dan kunt u de website gebruiken om producten of diensten te bestellen en reserveringen te maken. Wij verzamelen dan mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden:
• contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres en emailadres

Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.
FLOWERS & FOODIES gebruikt uw gegevens om reserveringen te kunnen bevestigen, te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet gedeeld met of verkocht of verhuurd aan derde partijen op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid. Kamale kan deze informatie voor het volgende gebruiken:
• uw financiële transacties te verwerken;
• u bevestigingen te sturen voor een reservering.;
• te antwoorden op vragen en problemen;
• door u opgevraagde informatie te sturen;
• u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen van FLOWERS & FOODIES
• te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
In bepaalde situaties kan FLOWERS & FOODIES worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken. Het kan zijn dat we informatie over u vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

Informatie delen met dienstverleners/agenten.
FLOWERS & FOODIES deelt persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren. We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze diensten te leveren. We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen, dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met dit beleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten voor FLOWERS & FOODIES. 
Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Bewaren van gegevens.
We bewaren uw informatie zolang uw informatie nodig is om u reserveringenen bestellingen te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Als u uw account wenst te verwijderen of als u verzoekt dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten aan te bieden, kunt u contact opnemen met info@flowers-foodies.nl We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te lossen. 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens.
We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.
Als u vragen hebt over veiligheid op onze websites, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen info@flowers-foodies.nl

Wijzigingen in het privacybeleid.
FLOWERS & FOODIES behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop FLOWERS & FOODIES uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@flowers-foodies.nl

Widgets voor sociale media.
Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets, zoals de knop Delen.